MONDAY

CLASS

TEACHER

STUDIO
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 3 - MONDAY - YR 19/20 MERCEDES, ANNASTASIA STUDIO 3
04:30 PM TO 06:30 PM BALLET LEVEL 4 (W/BODY CONDITIONING) - MONDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
04:30 PM TO 06:30 PM BALLET LEVEL 5 (W/BODY CONDITIONING) - MONDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
06:00 PM TO 07:00 PM POINTE LEVEL 3 - MONDAY - YR 19/20 MERCEDES, ANNASTASIA STUDIO 3

TUESDAY

CLASS

TEACHER

STUDIO
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 3 - TUESDAY - YR 19/20 MERCEDES, ANNASTASIA STUDIO 3
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 5 - TUESDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
06:00 PM TO 07:00 PM POINTE LEVEL 3 - TUESDAY - YR 19/20 MERCEDES, ANNASTASIA STUDIO 3
06:00 PM TO 07:00 PM POINTE LEVEL 5 - TUESDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6

WEDNESDAY

CLASS

TEACHER

STUDIO
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 4 - WEDNESDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
06:00 PM TO 07:00 PM POINTE LEVEL 4 - WEDNESDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6

THURSDAY

CLASS

TEACHER

STUDIO
04:30 PM TO 06:30 PM BALLET LEVEL 3 (W/BODY CONDITIONING) - THURSDAY - YR 19/20 LEFLECHE, CHRISTOPHER STUDIO 3
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 4 - THURSDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 5 - THURSDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6

FRIDAY

CLASS

TEACHER

STUDIO
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 4 - FRIDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
04:30 PM TO 06:00 PM BALLET LEVEL 5 - FRIDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
06:00 PM TO 07:00 PM POINTE LEVEL 4 - FRIDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
06:00 PM TO 07:00 PM POINTE LEVEL 5 - FRIDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6

SATURDAY

CLASS

TEACHER

STUDIO
09:15 AM TO 10:45 AM BALLET LEVEL 3 - SATURDAY - YR 19/20 MERCEDES, ANNASTASIA STUDIO 3
09:15 AM TO 11:15 AM BALLET LEVEL 4 - SATURDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
09:15 AM TO 11:15 AM BALLET LEVEL 5 - SATURDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
10:45 AM TO 11:45 AM VARIATIONS LEVEL 3 - SATURDAY - YR 19/20 MERCEDES, ANNASTASIA STUDIO 3
11:15 AM TO 12:15 PM VARIATIONS LEVEL 4 - SATURDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
11:15 AM TO 12:15 PM VARIATIONS LEVEL 5 - SATURDAY - YR 19/20 HOGARTH-CIMINO, IRENE STUDIO 6
Studio-Pulse